Kuntavaalit 13.6.2021

Äänioikeudesta ilmoittaminen

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdollisia äänioikeutta koskevia oikaisuvaatimuksia varten annetaan ohjeet toisessa vaalikuulutuksessa toukokuussa 2021. Äänioikeusilmoitusta et tarvitse mukaasi äänestyspaikalle, henkilöllisyystodistus riittää.

Kotiäänestys

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on alkanut. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä. Ilmoitus tehdään puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 numeroon 044 7246 320.

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.