KORONATIEDOTE 5.10.2021 – rokotus on tehokas suoja – hyödynnä pop up-rokotukset!

Koronaviruksen leviäminen estetään tehokkaimmin rokottautumalla, kontakteja vähentämällä, hyvällä käsihygienialla, oikealla yskimistekniikalla, kasvomaskeja käyttämällä ja turvavälit muistamalla. Lue myös Käsienpesu ja yskiminen – Infektiotaudit ja rokotukset – THL –tiedote.

Rokotukset

Kannustamme kaikkia rokottautumaan. Pop up-rokotuksia järjestetään Merikarvialla 15.10.2021 ja 29.10.2021. Tiedotamme näistä erikseen.

Maskisuositus

Suosittelemme maskin käyttöä seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille

  • Aina joukkoliikenteessä
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset kuudesluokkalaisista alkaen
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
  • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Jaamme sosiaalisin perustein maskeja Merikarvian terveysasemalla arkisin klo 8.00 – 12.00

Varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio

Kaikissa opetustilanteissa ja koulukuljetuksissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen.

Myös varhaiskasvatuksen yksiköissä tulee noudattaa voimassa olevia suojainvarotoimia henkilökunnan osalta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä lasten että henkilökunnan saamat tartunnat tulevat useimmin aikuisilta.

Opetustoiminta ja oheistoiminta järjestetään siten, että turvaväleistä voidaan varmistua tilanteissa, joissa maskin käyttö ei onnistu (esim. ruokailu). Kannustamme jokaista ottamaan rokotteen, jotta lähiopetusta pystyttäisiin jatkamaan.

Harrastustoiminta

Harrastustoimintaa ei toistaiseksi suositella rajattavaksi, voimassa olevat kokoontumisrajoitukset tulee kuitenkin huomioida.

Aikuisten harrastustoiminta:

Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua. Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Kuntosalin/uimahallin/Rysän pukeutumis-, pesu- ja saunatiloja voidaan käyttää ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia. Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

Etätyö

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 15.10.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään

Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko etäisyyksien pitämisen mahdollistamiseksi. Tilaisuuksien järjestäminen ulkona pienentää tartuntariskiä, jos se tilaisuuden luonne huomioiden on mahdollista.

Julkisten tilojen käyttö

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen asiakasmäärää ei rajoiteta. Osallistujien ja seurueiden on kuitenkin huolehdittava riittävästä etäisyydestä ja hygieniatoimista. Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Ohje tapahtumajärjestäjille – yleisötilaisuuden järjestäminen, malli terveysturvallisuussuunnitelman laatimista varten

Satakunnan Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti. Suunnitelman voi laatia vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman.

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi – lomake löytyy tästä linkistä.

Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia 

Tällä hetkellä ei ole voimassa aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä Satakunnan alueella.

Kaikkien julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee kuitenkin edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset toiminnassaan. Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista, riittävän etäisyyden pitämisestä ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Toimenpiteet Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

Hakeudu testiin, vaikka oireesi ovatkin lieviä

Koronatestiin on hakeuduttava heti lievienkin oireiden ilmaannuttua. Koronaneuvonta palvelee, p. 02 623 4333 (joka päivä klo 8-16). Siellä tehdään hoitotarpeen arviointi ja pääset tarvittaessa Poriin testiin tai infektiovastaanotolle (os. Maantiekatu 31). Oirearvion voi tehdä myös netissä osoitteessa www.omaolo.fi.

Lisätietoja Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän ohjeista löytyy tästä linkistä