Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyvien asioiden ohjauksessa ja neuvonnassa sinua palvelevat kunnan toimisto sekä rakennustarkastaja (yhteystiedot sivun alaosassa). Rakennustarkastajaa voi tavoitella puhelimitse tiistaisin ja torstaisin klo 10-12. Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät:

 • valvoa kaavojen noudattamista
 • huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
 • valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään
 • poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely ja valmistelu

Löydät sivun alalaidasta rakennusvalvontaan liittyviä lomakkeita ja tiedostoja.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi on kerrosalaltaan vähintään 1000m² ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on yli 18 metriä ja paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on yli 15 metriä.

Laki koskee lisäksi kaikkia maneeseja em. jännevälivaatimuksin. Kun suunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimittamisesta vastaavat tahot ovat olleet toisistaan riippuvaisia, on arviointi tullut olla tehtynä 1.4.2017. Muiden laajarunkoisten rakennusten arviointi tulee olla tehtynä 1.4.2019.

Tarkemmat tiedot lakitekstissä. Todistus arvioinnista sekä rakennuksen ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä viranomaiselle pyynnöstä. Lisätietoa laista.

Minkälaiseen rakentamiseen tarvitaan lupa

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos (vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla)
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi)
 • muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (esim. uutta savupiippua vaativa tulisija)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. varaston muutos korjaamoksi, karjarakennuksen muutos konesuojaksi)

Toimenpidelupa

tarvitaan mm. erilaisten rakennelmien rakentamiseen kuten esim. kioskit, katokset, vajat

 • katsomot tai vastaavat
 • asuntovaunun tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä varten
 • maston (>30m), piipun, varastointisäiliön, muistomerkin tai vastaavan rakentamiseen
 • suurehkon laiturin tai muun vesirajalaitteen rakentamiseen
 • suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen rakentamiseen
 • rakennusten julkisivujen muuttamiseen kuten kattomuutokset, ulkoverhousten, ikkunajaon tai vastaavien muutosten tekemiseen
 • aurinkopaneelien asentamiseen muuten kuin katon lappeen suuntaisesti katolle
 • mainoslaitteiden pystyttämiseen tai kiinnittämiseen
 • kiinteän aidan rakentamiseen, aidan korkeus vähintään 1200 mm
 • maalämpöjärjestelmän tekemiseen
 • asuinhuoneistojen yhdistämiseen ja jakamiseen
 • jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

Toimenpideilmoitus

 • enintään 50 m²:n suuruisen tulisijattoman ja lämpöeristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen kaava-alueen ulkopuolella
 • rakennuksen tai sen osan purkamiseen (ilmoitus 30 päivää ennen työhön ryhtymistä, ilmoituksen perusteella harkitaan mahdollisen purkamisluvan tarve)
 • tontin tai rakennuspaikan käyttäminen siten, että pihamaan käyttäminen asemapiirroksessa edellytetyllä tavalla muuttuu

Rakennuksen purkamislupa

 • rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tarvitaan erillinen purkamislupa, muualla rakennuksen purku edellyttää purkuilmoitusta

Maisematyölupa

 • Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella.

Poikkeaminen ja rakentaminen suunnittelutarvealueella

 • Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennusoikeuksien vähäistä suuremmat ylitykset, kaavoittamattomille rannoille rakennettavat loma-asunnot, eräät rakennussuojelua koskevat asiat, rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asema- tai yleiskaavan vastaiset hankkeet. Lisäksi loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee kunnanhallitus.
 • Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella, jota saa mm. kunnanvirastolta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä mukaan erinäinen määrä liitteitä, kuten:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta
 • kaupparekisteriote, mikäli hakijana on osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö
 • rakennushankeilmoitus, RH-1 ilmoitus
 • pääpiirustukset kahtena (2) sarjana
 • selvitys naapurin kuulemisesta/suostumuksesta
 • mahdollinen poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu
 • tieliittymälupa, mikäli rakennushanke edellyyttää uuden liittymän tekemistä yleiselle tielle
 • suunnitelma jätevesien johtamisesta, jollei ole mahdollista liittyä kunnan verkkoon
 • energiatodistus ja -selvitys

Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Suunnitelmista ja suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty mm. Maankäyttö- ja rakennuslain 120§:ssä.

Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen eli ne ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 3 viikkoa, lautakunnassa käsiteltävän luvan n. 1 – 1,5 kk.
Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja (voidaan ilmoittaa jo hakuvaiheessa) ja kvv-työnjohtaja (kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava) sekä pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista.

Tiedostot ja lomakkeet

Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden selvittäminen

Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden selvittäminen [pdf]

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus [doc]

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennushankeilmoitus (RH1) [pdf]

Asuinhuoneistotiedot (RH2)

Asuinhuoneistotiedot (RH2) [pdf]

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus [doc]

Jatkoaikahakemus/suunnitelman muutos

Jatkoaikahakemus/suunnitelman muutos [doc]

Vastaavan työnjohtajan kvv-kiv ja erityisalan johtajan hakemus/ilmoitus

Vastaavan työnjohtajan kvv-kiv ja erityisalan johtajan hakemus/ilmoitus [doc]

Naapurin kuuleminen rakennus- ja toimenpidelupamenettelyssä

Naapurin kuulelminen rakennus- ja toimenpidelupamenettelyssä [pdf]

Poikkeamislupahakemus/ suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupahakemus/ suunnittelutarveratkaisu [pdf]

Purkamisilmoitus/lupahakemus

Purkamisilmoitus/lupahakemus [pdf]

Aarne Muurinen

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 7246 344 (ti ja to, klo 10–12)

Sähköposti

aarne.muurinen@merikarvia.fi