Osallistu ja vaikuta

Sinulla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja toimintaan monin eri tavoin. Voit antaa meille suoraa palautetta tai vaikuttaa virallisempien väylien kautta. Meille mielipiteesi ja ideasi ovat tärkeitä, kiitos niistä!

Merikarvian kunnan tavoitteena on tarjota viihtyisä asuinympäristö, jossa on erinomaiset mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut. Toivomme, että sinäkin olet mukana vaikuttamassa näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja kunnan tulevaisuuteen osallistumalla yhteisten asioiden hoitoon. Valitse oma vaikuttamiskanavasi ja kerro meille mielipiteesi.

Palaute

Voit lähettää kunnalle ja kunnan työntekijöille palautetta tai kysymyksiä joko sähköisen palautelomakkeen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä kunnan henkilöstöön tai luottamusmiehiin. Sähköinen lomake löytyy kunnan verkkosivuilta. Lomakkeen löydät täältä. Lomakkeella voit lähettää meille kysymyksiä tai saattaa tietoomme kehitysideoita, epäkohtia sekä kiitosta toiminnoistamme. Palautteet menevät aiheen mukaan suoraan palveluista vastaaville henkilöille.

Kunnan henkilökunnan yhteystiedot löydät palvelujen sivuilta tai haun avulla.

Sosiaalinen media

Merikarvian kunnalla ja sen palveluilla on käytössään eri sosiaalisen median kanavia. Näissä kanavissa tiedotetaan kuntaa koskevista uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi ne toimivat avoimina keskustelufoorumeina. Merikarvian sähköiset kanavat -sivulta löydät listauksen kaikista kunnan sosiaalisen median kanavista.

Kuntalaistilaisuudet

Kuntalaistilaisuudet ovat erilaisia kaikille avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia kunnan palveluista. Tilaisuuksissa mukana on keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin kunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Kuntalaistilaisuuksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Ajankohtaiset asiat ja kuulutukset

Kunnan verkkosivujen ajankohtaisista voit katsoa uusimmat tiedotteet, uutiset ja kuulutukset. Virallisilla kuulutuksilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kunnanvaltuuston kokouksista, katusuunnitelmista tai kuulemistilaisuuksista.

Kuntalaisaloite

Sinulla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla voit tuoda äänesi kuuluviin. Jokaisella merikarvialaisella on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla kunnan asukas. Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen käsittelee se toimielin tai viranhaltija, jonka tehtäviin asia kuuluu. Jos aloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa, mikäli asia kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Merikarvian kunnalle voi kuntalaisaloitteen tehdä useammalla tavalla.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi palvelun kautta.

Voit myös toimittaa kirjallisen kuntalaisaloitteen Merikarvian kunnan kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostilla. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta selkeä, hyvin laadittu ja perusteltu aloite on helpompi käsitellä ja sen toteuttamismahdollisuuksia on helpompi arvioida. Muista merkitä aloitteeseen myös yhteystietosi.

Seuraa päätöksentekoa

Kunnan päätöksentekoa voit seurata kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Kunnanvaltuuston, -hallituksen, ja lautakuntien esityslistat liitteineen ilmestyvät kunnan internet-sivuille ennen kokouksia. Siirry esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi paikan päällä seurata kuka tahansa kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut. Valtuuston istuntosali on kunnanvirastolla. Kokouksista tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät kaupunginvaltuuston sivuilta.

Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntalain mukaan sinulla on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Se on mahdollista oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kunnallisvalitusta.

Muutosta voit hakea

  • oikaisuvaatimuksella
  • kunnallisvalituksella
  • hallintovalituksella

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakuntien, toimikuntien tai virkamiesten päätöksiin, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Oikaisuvaatimus on mahdollista kohdistaa mihin tahansa kunnan viranomaiseen lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan asukas.

Kunnnanvaltuuston päätöksiin kohdistuva tyytymättömyys osoitetaan suoraan kunnallisvalituksella.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Jos tyytymättömyytesi koskee kunnanhallituksen tai lautakuntien päätöksiä, oikaisuvaatimus tehdään suoraan niille. Mikäli haluat muutosta kunnanhallituksen tai lautakuntien alaisten toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin, kohdistat oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle tai asiasta vastaavalle lautakunnalle.

Sinun on toimitettava oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle elimelle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut päätöksen tietosi. Huomaa, että valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Tarkempia ohjeita saat pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimus käsitellään viipymättä, kun se on saapunut asiasta vastaavan tahon tietoon.

Kunnallisvalitus

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, minkä saat oikaisuvaatimukseesi, voit hakea annettuun päätökseen muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään myös siinä tapauksessa, kun haet muutosta kunnanvaltuuston tai kuntayhtymän tekemiin päätöksiin.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja sen on oltava aina kirjallinen.

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan asukas. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävän kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka teki alkuperäisen oikaisuvaatimuksen.

Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös muut asianosaiset kunnan asukkaat, jotka olivat tyytyneet alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä vain laillisuusperustein:

  1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  3. päätös on muuten lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Voit välittää valituskirjan omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Huomioithan, että postin kautta lähetettävien kirjeiden on ehdittävä perille ennen valitusajan päättymistä.

Hallintovalitus

Kunnassa tehdään paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislait koskevat esimerkiksi koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioita.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset ovat hyvin vaihtelevia. Valitusmuotona on usein hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Monissa erityislaeissa edellytetään, että ennen valitusta on tehtävä oikaisuvaatimus. Joskus myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Tarkista aina menettelytapa pöytäkirjasta tai päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista, ennen kuin teet erityislakiin pohjautuvan valituksen. Joihinkin erityislakeihin saattaa liittyä muutoksenhakukieltoja.

Nuorisovaltuusto

Merikarvialla toimii nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä, poliittisesti sitoutumattomana ryhmänä. Nuorisovaltuusto koostuu merikarvialaisista yläkoululaisista sekä toisen asteen opiskelijoista. Nuorisovaltuutetuista valitaan edustajat vapaa-aika-, opisto-, kulttuuri- ja sivistyslautakuntiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Vaalit

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus ja tärkeimpiä keinoja vaikuttaa päätöksentekoon. Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
  • kunnallis- ja aluevaalit joka neljäs vuosi
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaalit) joka kuudes vuosi
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Lisätietoa vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta. Vaalien yleisjärjestelyistä Merikarvian kunnassa huolehtii keskusvaalilautakunta.