Kuulutukset, esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua. Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Päätösasiakirjoissa on mainittu tekstin osia tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 § 20 kohta).

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat

Tarkastuslautakunta 19.1.2024, pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 24.11.2023, pöytäkirja

Tarkastuslaustakunta 18.9.2023 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 15.05.2023  pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 9.4.2021 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 28.5.2021 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 1.10.2021pöytäkirja 

Tarkastuslautakunta 2.12.2021 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 28.1. 2022 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 4.4.2022 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 16.5.2022 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 5.9.2022

Tarkastuslautakunta 18.11.2022

Tarkastuslautakunta 20.1.2023

Tarkastuslautakunta 3.4.2023