Opiskelu lukiossa

Työ- ja loma-ajat lv. 2023 – 2024

Jaksot

 • I 9.8.2023 – 1.10.2023, uusintatenttipäivä ma 30.10. (siirretty alkuperäistä myöhemmäksi)
 • II 2.10.2023 – 29.11.2023, uusintatenttipäivä ma 18.12.2023
 • III 30.11.2023- 7.2.2024, uusintatenttipäivä ma 4.3.2024 (tämä on myös abien viimeinen uusintapäivä)
 • IV 8.2.2024- 11.4.2024, uusintatenttipäivä ma 6.5.2024
 • V 12.4.2024 – 1.6.2024, uusintatenttipäivä ma 17.6.

Kaikki uusinnat klo 16.00 (luokka A).

Lomat

 • Syysloma 23.10.2023 – 29.10.2023
 • Joululoma 22.12.2023 – 7.1.2024
 • Talviloma 19.2.2024 – 25.2.2024
 • Pääsiäinen 29.3.2024 – 1.4.2024

Kurssivalinnat

Lukuvuoden alkaessa opiskelijat tekevät yhdessä ryhmänohjaajan kanssa koko lukuvuoden kurssivalinnat ja laativat itselleen lukujärjestyksen ensimmäisen jakson ajalle. Valintoja on mahdollista muuttaa tarvittaessa neuvottelemalla opon kanssa.

Kurssivalintoja tehdessä on tärkeää laatia pitkän tähtäimen suunnitelma koko lukion ajaksi. Apuna kannattaa käyttää kurssitarjotinta ja opinto-opasta. Valinnoista on hyvä keskustella myös opon, ryhmänohjaajan ja aineenopettajien kanssa.

Suositeltava jaksokohtainen kurssimäärä on keskimäärin kuusi (6) kurssia eli noin 30 kurssia per lukuvuosi kahden ensimmäisen vuoden aikana ja noin 15-20 kurssia 3. vuoden aikana.

Kursseja valitessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

 • lukio-opintoihin käytettävä aika (kolmen vuoden ohjelmassa keskimäärin kuusi kurssia jaksossa)
 • kokonaiskurssimäärä koko lukion aikana ja se jaettuna mahdollisimman tasaisesti
 • omat kiinnostukset esim. kielivalinnat
 • mitä aineita aikoo kirjoittaa ylioppilastutkinnossa
 • hajauttaako ylioppilaskirjoitukset
 • ainevalintojen vaikutus jatko-opintoihin
 • tenttiikö jonkun kurssin tai suorittaako toisessa oppilaitoksessa kurssin

Kurssille osallistumisen voi peruuttaa viikon kuluessa kurssin alkamisesta ilmoittamalla kurssin opettajalle. Sen jälkeen kurssia ei saa keskeyttää ilman opon tai rehtorin lupaa. Sekä hyväksytyn että hylätyn kurssin saa käydä uudelleen. Jo saatu arvosana ei huonone uudelleen opiskeltaessa.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija voi suorittaa jonkin lukion kurssin myös itsenäisesti opiskelemalla. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun opiskelija ei perustellusta ja hyväksyttävästä syystä voi osallistua kurssin oppitunneille. Huomaa, että kurssin itsenäinen suorittaminen vaatii melkoisesti työtä ja erityisesti hyvää opiskeluotetta ja opiskelumenetelmien hallintaa.

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta pitää aina keskustella ensin asianomaisen opettajan kanssa, ja häneltä pyydetään myös lupa itsenäisen suorituksen lomakkeella. Kurssin tenttimistä saa yrittää vain kerran. Suorituslupa on voimassa vuoden, missä ajassa kaikki osasuoritukset on saatava valmiiksi.

Oppiaineen ainoaa pakollista kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti, eikä myöskään ensimmäisiä kursseja. Kun kurssin sisältö on hyvin hallinnassa ja opettajan määräämät muut osasuoritukset on hyväksytty, ilmoittaudutaan tenttitilaisuuteen (kokeeseen) tavanomaiseen tapaan kanslian kautta. Tentittävän aineen voi suorittaa joko koeviikolla tai uusintakuulustelupäivänä.

Koeviikko

Kokeet pidetään jakson loppuun sijoittuvilla koeviikolla.

Koeviikoilla noudatetaan erillistä, tavanomaisesta poikkeavaa lukujärjestystä. Koeviikosta julkaistaan hyvissä ajoin erillinen aikataulu, josta ilmenee kunkin kurssin kokeen ja valmistautumistunnin ajankohta. Niiden oppiaineiden oppitunnit joista ei ole koetta pyörivät myös koeviikolla normaalisti, mutta aikataulu saattaa poiketa tavanomaisesta.

Poissaolo kokeesta

Kurssikokeesta voi olla pois vain hyväksyttävästä syystä ja poissaolosta on ilmoitettava etukäteen. Sairaudesta pitää tuoda selvitys heti kun se on mahdollista. Jos selvitystä ei tuo, ei saa uusintakuulusteluoikeutta. Muusta esteestä on neuvoteltava opettajan kanssa.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulustelussa on mahdollista suorittaa koe, johon ei ole hyväksyttävän syyn vuoksi voinut koeviikolla osallistua. Myös kurssikokeesta koeviikolla saatua nelosta voi korottaa. Uusintakuulustelussa suoritetaan yleensä myös itsenäisesti opiskeltujen eli tentittyjen kurssien kokeet. Uusintakokeet ovat kurssikokeiden tapaan 3h mittaisia, ja yhdessä uusintakoetilaisuudessa voi tehdä vain yhden kokeen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake ja palauttamalla se kansliaan. Huom. uusintapäivän kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen koepäivää!