Hankinnat

Merikarvian kunnan, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia.

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja ne tulee myös kilpailuttaa.

Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan myös sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. EU -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät hankinnat.fi verkkosivuilta.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA-kanavasta.

Pienhankintojen tarjouspyyntöjä löytyy Tarjouspalvelusta

23.8.2022 alkaen hankintayksiköt julkaisevat pienhankintoja uudessa Tarjouspalvelussa – sinne pääset tutustumaan tästä linkistä.

Yhteishankinnat

Merikarvian kunnalla on hankintoja koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Sen mukaisesti Porin kaupungin hankintapalvelut -yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat ja kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen yhteishankintaan osallistumisesta. Yhteishankintoja varten kunta on KuntaPro Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n osakas.

Merikarvian kunnan hallintosäännön 31 §:n mukaan hallintopäällikkö päättää keskitettyjen hankintapäätösten tekemisestä kuultuaan ao. tehtäväalueen esimiestä.

Tutki hankintoja-palvelu

Tutkihankintoja.fi -palvelun avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa valtion ja kuntien hankinnoista. Kansalaiset saavat tietoa siitä, mitä valtio ja kunnat hankkivat ja mihin julkisia varoja käytetään. Yrityksille palvelu tarjoaa tietoa markkinoista. Voit tutustua hankintoihin esimerkiksi organisaation tai kategorian mukaan.

Handatan hakukoneella löydät helposti ja nopeasti tiedot julkisen sektorin organisaatioiden ostoista kuin kilpailutetuista hankinnoista.

 

Pienhankinnat

Mikäli hankittava hyödyke ei kuulu edellä mainitun yhteishankintasopimusten mukaisen yhteishankinnan piiriin, hankinta toteutetaan niin sanottuna erillishankintana. Erillishankinnat kilpailuttaa asianomainen toimielin.

Pienhankintoihin sovelletaan Merikarvian kunnassa seuraavia hankintamenettelyjä:

  1. Alle 10 000 euron tavaran tai palvelun hankinta voidaan pääsääntöisesti tehdä suorahankintana ilman varsinaista kilpailutusta, mutta hinta suositellaan tarkastamaan pienhankintajärjestelmällä noin kolmelta toimittajaehdokkaalta;
  2. Yli 10 000 euron, mutta alle 30 000 euron hankinnoissa tulee pääsääntöisesti tehdä kilpailutus ja ilmoittaa hankinnasta pienhankintajärjestelmässä. Kilpailutuksesta tehdään kirjallinen hankintapäätös;
  3. Yli 30 000 euron, mutta alle 60 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa ja ilmoittaa pienhankintajärjestelmässä ja/tai harkinnan mukaan myös HILMAssa. Kilpailutuksesta tehdään kirjallinen hankintapäätös.

 

Hankinnoista vastaavat viranhaltijat

Sari Hatanpää

Kehittämispäällikkö

Puhelin

044 7246 301

Sähköposti

sari.hatanpaa@merikarvia.fi

Ritva Nauha

Palvelupäällikkö

Puhelin

044 7246 392

Sähköposti

ritva.nauha@merikarvia.fi

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvonta

Satakunnan Yrittäjät tarjoaa maksutonta hankintaneuvontaa kaikille hankintojen kanssa tekemisissä oleville, niin yrittäjille kuin kaupungeille ja kunnillekin. Hankintaneuvontaa tarjotaan tarjouspyyntöjä laativille ja tarjouksia jättäville osapuolille hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankintaneuvonta tarjoaa luotettavan ja puolueettoman tavan tarkastella tarjouspyyntöjä ja tarjouksia.